Warunki uczestnictwa

 

 

Warunki uczestnictwa

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH B.T. "JU-KA"

 

I. ZAWARCIE UMOWY
1. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej oraz umieszczenie na liście stałej uczestników imprezy organizowanej przez B.T. "JU-KA" następuje z chwilą wpłacenia zaliczki oraz podpisania druku zgłoszenia.       
2. Ceny podane w dewizach przeliczane są wg kursu walut: kurs sprzedaży NBP, przeliczany w dniu wpłaty ostatniej raty.
3. Cena ustalona w umowie nie może być podwyższona, chyba że dotyczy oferty z wyraźnym przewidywaniem możliwości podwyższenia ceny, a BT "JUKA" udokumentuje podwyższenie ceny, wystąpieniem jednej z następujących okoliczności:

            1) wzrostu kosztów transportu;

2) wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych;

4. Faktura VAT może być wystawiona po wpłacie całości należności, ale nie później niż 7 dni po powrocie.  
5. Przy zawarciu umowy B.T. "JU-KA" określa rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji imprezy oraz termin ich oka­zania lub dostarczenia do biura. Brak takich dokumentów (nr paszportu) lub ich nieterminowe złożenie jest równo­znaczne z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie z przyczyn nieleżących po stronie B.T. "JU-KA".
6. Uczestnik jest proszony o informowanie BT. "JU-KA" o zmianie nazwiska, adresu, wymianie paszportu. Informacje te winny być przekazane niezwłocznie do  naszego Biura w terminie umożliwiającym załatwienie niezbędnych formalności.  W przypadku braku takiej informacji B.T. "JU-KA" nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego skutki.
7. Każdy uczestnik może posiadać jedną dużą torbę do luku oraz bagaż podręczny (nadbagaż będzie zabrany pod  warun­kiem, że będzie miejsce w luku).
8. B.T. "JU-KA" odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

 1. działaniem lub zaniechaniem klienta;
 2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć;
 3. siłą wyższą;

9. Niniejsze warunki uczestnictwa oraz ramowy program imprezy stanowią integralną część umowy
 

II. REZYGNACJA Z IMPREZY
1. Uczestnik może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału w imprezie. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu stosownego oświadczenia pisemnego.
 

III. REALIZACJA UMOWY
1. W trakcie trwania imprezy Uczestnik winien posiadać aktualnie obowiązujące dokumenty upoważniające do przekrocze­nia granic krajów objętych programem imprezy.
2. B.T. "JU-KA" jest odpowiedzialne za przebieg, imprezy zgodny z programem oraz za umówioną jakość świadczeń. Ewen­tualne reklamacje należy zgłaszać na piśmie do B.T. "JU-KA".
3. W przypadku awarii autobusu, B.T. "JU-KA" jest zobowiązane do podstawienia autokaru zastępczego (do 12 godz.).

4. Przy wyjeździe transportem własnym Uczestnika, biuro ma obowiązek wydania skierowania na świadczenia w terminie określonym w umowie, nie wcześniej jednak niż po wniesieniu wpłaty pełnej ceny imprezy.

5. B.T. "JU-KA" zastrzega sobie prawo zmian kolejności zwiedzanych miast i obiektów w ramach programu.
6. Uczestników obowiązuje regulamin miejsca zakwaterowania. Za ewentualne konsekwencje wynikające z jego nieprzestrze­gania B.T. "JU-KA" nie ponosi odpowiedzialności.
7. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do przestrzegania miejscowego prawa i zwyczajów, regulaminów i innych przepisów obowiązujących w obiektach noclegowych, gastronomicznych, na campingach, jak również zaleceń pilota.
8. Uczestników obozów obowiązuje dodatkowo regulamin obozu wraz z karami, które są w nim zawarte.
9. B T. JU-KA" ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od jej otrzymania i powiadomienia Uczestnika o swoim stanowisku
10. B T JU-KA" ma obowiązek dokonania zwrotu wymaganych części lub całości wpłat na imprezę lub innych uzasadnio­nych "roszczeń najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rezygnacji Uczestnika lub od daty uznania reklamacji.

 

 

 

 

 

 

..................................................................................                           

Data i podpis osoby zgłaszającej      

 

WAŻNE INFORMACJE:

 • informacje na temat wyjazdu znajdują się w zakładce INFORMATORY
 • Kwota w euro zawiera koszty dewizowe - przeliczana po kursie sprzedaż NBP TAB. C
 • Niezbędne dokumenty
  – paszport lub dowód osobisty (dotyczy także dzieci)  zgodnie z obowiązującymi przepisami www.msz.gov.pl

  -  Europejska Karta  Ubezpieczenia Zdrowotnego - w przypadku braku EKUZ należy się liczyć (w niektórych przypadkach) z koniecznością poniesienia kosztów leczenia na miejscu, które zostaną zwrócone przez ubezpieczyciela dopiero po powrocie do kraju. na terenie Dolnego Śląska EKUZ można wyrobić osobiście lub korespondencyjnie: https://www.nfz-wroclaw.pl/default2.aspx?obj=47408%3b45120&des=1%3b2&eev=2&eev=2
 • Kupując nasze imprezy turystyczne - wycieczki, wczasy czy obozy młodzieżowe prosimy o dokonywanie przemyślanych decyzji. Po zawarciu Umowy, JU-KA ponosi konkretne koszty związane z Państwa wyjazdem. W momencie rezygnacji z imprezy turystyczne j musicie się Państwo liczyć z koniecznością pokrycia tych kosztów. Zachęcamy do ubezpieczania się od kosztów rezygnacji w imprezy turystycznej. Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJznajdą Państwo pod linkiem http://www.signal-iduna.pl/signaliduna/indywidualne-ubezpieczenia-turystyczne

 • Poszczególne turnusy wymagają potwierdzenia na naszej stronie www.ju-ka.pl . Mogą być odwołane po wcześniejszej informacji.

                             

 

 

REGULAMIN TRANSPORTU NA IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ

 

Dokonanie zakupu imprezy turystycznej (podpisanie umowy) oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

1.     PODRÓŻ I POBYT

o    Uczestnik winien przybyć na wskazany w umowie przystanek, co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru

o    Uczestnik  ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport, wizy). Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów. W przypadku, gdy brak wymaganych dokumentów lub zatrzymanie przez uprawnione służby spowoduje przerwanie podróży, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów ani żadna inna rekompensata.

o    Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w autokarze oraz na  miejscu pobytu.

o    Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia autokaru), innym pasażerom/uczestnikom, właścicielom obiektów noclegowych na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

o    Uczestnik, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza autokar, apartament itd. jest zobowiązany do zapłaty na rzecz organizatora kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść organizator w celu całkowitego naprawienia szkody.

o    Dziecko do lat 12, które nie przekracza 150cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. Opiekun podróżujący z dzieckiem jest zobowiązany do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym.

o    Organizator ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Uczestnika gdy Uczestnik:

·         nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,

·         znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków),

·         znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży współpasażerów.

o    Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Uczestnik. Skorzystanie przez Organizatora z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.

o    W autokarach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu.

o    Na pokładach autokarów nie przewozi się zwierząt. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może wyrazić zgodę na przewóz  małego zwierzęcia. Przewożone zwierzę musi posiadać paszport, wszczepiony mikroczip  i badania weterynaryjne wymagane na wjazd do kraju stanowiącego kraj podróży. Za przewóz zwierzęcia pobierana jest opłata w wysokości 50% wartości biletu na danej trasie przy jednoczesnym wykupie pełnopłatnego biletu przez Pasażera. Przewożone zwierzę musi być odpowiednio zabezpieczone smyczą i kagańcem, znajdować się w  odpowiedniej klatce, kojcu lub torbie umieszczonej na siedzeniu obok uczestnika. Przewóz zwierzęcia musi odbywać się w sposób nie zakłócający  podróż innym uczestnikom.

o    Organizator dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Uczestnika i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego,  nie może tego zagwarantować.

o    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Organizatora (np. warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych).

 

2.     BAGAŻ

o    Uczestnik  ma prawo do bezpłatnego przewozu 1 sztuki bagażu podstawowego o łącznej wadze nie przekraczającej 20kg oraz 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5kg.

o    Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym Uczestnikom.

o    Suma wymiarów każdego z bagaży podstawowych nie może przekraczać 165cm (szerokość + wysokość + głębokość

o    Bagaż przekraczający powyższy limit może być przewieziony tylko wtedy, gdy pozwoli na to miejsce w luku bagażowym. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przewiezienia nadbagażu  ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych.

o    Organizator ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.

o    Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Organizator odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu.